AÖF 3.sınıf devlet bütçesi soruları testleri

AÖF açıköğretim sorularına şenlik geldi millet koşun sizler için hazırladığımız aöf açıköğretim sınav sourları ve vize final sorularını sizlere en güzel şekilde sunmanın gururu içinde sizleri selamlıyoruz sitemiz özgün içerik ve özgün sorularla testlerle süslenmiştir sizlerin bir yorumunu bekliyor sadece….

aöf 3.sınıf devlet bütçesi soruları testleri,aöf 3.sınıf soruları,aöf 3.sınıf testleri,devlet bütçesi soruları,aöf devlet bütçesi soruları,aöf devlet bütçesi testleri,

1.) Kesin hesap kanun tasarısı nerede incelenip genel kurula gönderilir?

A) Sayıştay komisyonu

B) Genel kurul

C) Danıştay komisyonu

D) Başbakanlığa

E) TBMM bütçe komisyonu

AÇIKLAMA: Kesin hesap kanun tasarısı TBMM bütçe komisyonunda incelenir.

2.) Hükümeti denetleme yetkisi hangi anayasa ile TBMM’ye verilmiştir?

A) 1876

B) 1921

C) 1924

D) 1961

E) 1982

AÇIKLAMA: 1924 Anayasası hükümete bu yetkiyi vermiştir.

3.) Hangi Anayasa ile kuvvetler ayrılığına gidilmiştir?

A) 1961

B) 1982

C) 1876

D) 1921

E) 1924

AÇIKLAMA: 1961 Anayasasıyla kuvvetler ayrılığına gidilmiştir.

4.) Bütçede değişiklikleri gerektiren tasarıların nedenlerini hangi birim inceler?

A) Sayıştay

B) Bütçe komisyonu

C) Danıştay

D) Muhasebat genel müdürlüğü

E) TBMM genel kurulu

AÇIKLAMA: Bütçe komisyonu, bütçe değişiklikleri gerektiren tasarıların nedenlerini inceler.

5.) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi katma bütçeli bir kuruluş değildir?

A) Anadolu Üniversitesi

B) Ege Üniversitesi

C) Vakıflar Genel Müdürlüğü

D) Karayolları Genel Müdürlüğü

E) TC Merkez Bankası

AÇIKLAMA: TC. Merkez Bankası, katma bütçeli bir kuruluş değildir.

6.) Aşağıdakilerden hangisi genel ve katma bütçe harcamalarının toplanması ve katma bütçelere yapılan hazine yardımının düşülmesi ile oluşturulan bütçenin adıdır?

A) Program bütçe

B) Fon

C) Özerk bütçe

D) Özel bütçe

E) Konsolide bütçe

AÇIKLAMA: Konsolide Bütçe genel ve katma bütçe harcamalarının toplanması ve katma bütçelere yapılan hazine yardımının düşülmesi ile yapılır.

7.) Aşağıdakilerden hangisi giderlerini özel gelirleriyle karşılayan ve genel bütçe dışında yönetilen kamu kuruluşlarının bütçesidir?

A) Konsolide bütçe

B) Katma bütçe

C) Özel bütçe

D) Özerk bütçe

E) Fon

AÇIKLAMA: Katma bütçeli giderlerini özel gelirlerle sağlayan kamu kuruluşlarının bütçesidir.

8.) Üniversiteler hangi yıla kadar katma bütçeli statüde kalmışlardır?

A) 1927

B) 1930

C) 1932

D) 1933

E) 1936

AÇIKLAMA: 1925′ten 1936′ya kadar katma bütçeli statüde kalmış.

9.) Aşağıdaki yönetimlerden hangisi il düzeyinde ortak ihtiyaçları karşılar ve genel karar organları seçmenler tarafından seçilir?

A) İl encümeni

B) Valilik

C) Sayıştay

D) İl özel idaresi

E) İlçe

AÇIKLAMA: İl özel idaresi, il düzeyinde ortak ihtiyaçları karşılar.

10.) Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin idari denetimini üstlenmiştir?

A) İçişleri Bakanlığı

B) Belediye

C) Bakanlar Kurulu

D) Vali

E) İl genel meclisi

AÇIKLAMA: İçişleri Bakanlığı il özel idaresinin denetimini yapar.

11.) İl bütçesinin ita amirliğini aşağıdaki memurlardan hangisi yapar?

A) Belediye Başkanı

B) Vali

C) İl özel idaresi saymanlık müdürü

D) İl daimi encümeni

E) İl genel meclisi üyesi

AÇIKLAMA: İl bütçesi ita amiri validir.

12.) Aşağıdaki giderlerden hangisine öncelikli olarak il özel idare fonundan pay ayrılır?

A) Cari

B) Yatırım

C) Transfer

D) Personel giderleri

E) Genel yönetim

AÇIKLAMA: İl özel idare fonunun en önemli payı yatırıma ayrılır.

13.) Hangi tarihte belediye bütçe tasarısı belediye meclisine verilir?

A) 16 Mart

B) 27 Aralık

C) 18 Kasım

D) 30 Aralık

E) 1 kasım

AÇIKLAMA: 1 Kasım’da belediye bütçe tasarısı, belediye meclisine sunulur.

14.) Aşağıdaki birimlerden hangisi belediye bütçesini denetlemekle yükümlü değildir?

A) Belediye meclisi

B) Danıştay

C) Sayıştay

D) İçişleri bakanlığı

E) Maliye ve Gümrük Bakanlığı

AÇIKLAMA: Danıştay belediye bütçesini denetlemez.

15.) Belediye bütçesini vali ne kadarlık bir sürede onaylar?

A) Bir hafta

B) İki hafta

C) Bir ay

D) İki ay

E) Üç gün

AÇIKLAMA: Vali bütçeyi en geç bir hafta içinde onaylar.

16.) Belediye bütçesinde vesayet makamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vali

B) Bakanlar Kurulu

C) DPT

D) Başbakanlık

E) Maliye Bakanlığı

AÇIKLAMA: : Belediye bütçesinde vesayet makamı validir.

17.) Aşağıdakilerden hangisi köy gelirlerinden değildir?

A) İmece

B) Salma

C) Bağış

D) Emlak vergisi

E) Bakaya

AÇIKLAMA: Emlak vergisi köy gelirlerinden değildir.

18.) Aşağıdakilerden hangisi KİT’lerin personel rejiminin esaslarında değildir?

A) Siyaset yapma

B) Özendirme

C) Yetenek

D) Verimlilik

E) Süreklilik

AÇIKLAMA: Siyaset yapmak KİT’lerin personel rejiminin esasları arasında yer almaz.

19.) Aşağıdakilerden hangisi KİT’lerin özelliklerinden değildir?

A) Tüzel kişiliğe sahip olmaları

B) Tek düzen muhasebe sistemini uygulamaları

C) Sorumluluklarının sermayeleri ile sınırlı olması

D) Karlılık amacı gütmeleri

E) Genelde özel hukuk hükümlerine tabi olmaları

AÇIKLAMA: Karlılık İDT’lerin özel hukuk hükümlerine tabi olmaları

20.) Kamu iktisadi teşebbüslerinin kesinleşen yıllık genel yatırım programları birer örnek halinde hangi kurumlara sunulur?

A) Başbakanlık

B) Hazine müsteşarlığı

C) Devlet planlama teşkilatı

D) Yüksek denetleme kurulu

E) Diğer bakanlıklar

AÇIKLAMA: Hazine müsteşarlığına program örneği gönderilmez.

21.) Aşağıdakilerden hangisi finansman kaynaklarının kapsamı dışındadır?

A) Kaynak-ödeme fazlası

B) Genel bütçe yardımları

C) Devlet yatırım bankası kredileri

D) Toplam yatırım tutarı

E) Dış proje kredisi ve fonları

AÇIKLAMA: Toplam yatırım tutarı finansman ihtiyacı ile ilgilidir.

22.) ” KİT’lerin bir anonim şirkete katılma payının…. ten aşağı olmaması gerekir”. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir?

A) %50

B) %25

C) %10

D) %60

E) %15

AÇIKLAMA: KİT’lerin bir anonim şirkete katılma payları en az %15 olmalıdır.

23.) Aşağıdaki bankalardan hangisi tasarrufçu kamu iktisadi teşebbüsü kapsamına giren devlet bankalarının öncüsüdür?

A) İş Bankası

B) Ziraat Bankası

C) Emlak Bankası

D) Ticaret Bankası

E) Halk Bankası

AÇIKLAMA: Ziraat Bankası, bu konuda öncülük etmiştir.

24.) Bağlı ortaklıkların denetimini aşağıdaki organlardan hangisi yapar?

A) Yüksek denetleme kurulu

B) TBMM

C) Yargıtay

D) Başbakanlık

E) Hesap uzmanları

AÇIKLAMA: Bağlı ortaklıklar yüksek denetleme kurulu tarafından denetlenir.

25.) Bağlı ortaklıklarda denetim kurulunun üye sayısı kaçtır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

AÇIKLAMA: Bağlı ortaklıklarda denetim kurulu 3 üyeden oluşur.

26.) Kesinleşen işletme bütçeleri aşağıdaki birimlerden hangisine gönderilir?

A) Danıştay

B) Yüksek Denetleme Kurulu + ilgili bakanlık

C) Sayıştay

D) Bütçe dairesi başkanlığına

E) TBMM’ne

AÇIKLAMA: İşletme bütçeleri kesinleştikten sonra Yüksek Denetleme Kurulu ve Bakanlıklara gönderilir.

27.) Aşağıdakilerden hangisi tasarrufçu olarak KİT’lerin öncüsüdür?

A) Sümerbank

B) Ziraat Bankası

C) Halkbank

D) Merkez Bankası

E) Osmanlı Bankası

AÇIKLAMA: Ziraat Bankası tasarrufçu KİT’lerin, Sümerbank işletmeci KİT’lerin öncüsüdür.

28.) Yüksek Denetleme Kurulu bağlı ortaklığa ilişkin raporunu ne zamana kadar ortaklığa gönderir?

A) Eylül sonu

B) Kasım sonu

C) Mart sonu

D) Nisan sonu

E) Mayıs sonu

AÇIKLAMA: YDK bağlı ortaklığa ait raporunu Mayıs sonuna kadar ortaklığa gönderir.

29.) Aşağıdakilerden hangisi KİT işletme bütçelerinin pasif artışları kısmında yer almaz?

A) Maliye Bakanlığı

B) Kasa banka artışı

C) Merkez Bankası

D) Özel kişi ve kuruluşlar

E) Diğer kaynaklar

AÇIKLAMA: Kasabanka artışı aktif artışları kısmında yer alır.

30.) Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşudur?

A) Sümerbank

B) Meteoroloji Genel Müdürlüğü

C) Devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü

D) Çay işletmeleri genel müdürlüğü

E) Türkiye Çimento Sanayii

Bu Yazılarada Bakabilirsiniz

AÖF 3.sınıf devlet bütçesi soruları testleri yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.

Benzer yazılar

DMCA.com