kpss tarzında coğrafya soruları çözümleri coğrafya sorualrı cevapları 2

51. Aşağıdaki parelel ve meridyenlerden hangisi Türkiye’nin matematik konumu söylenirken kullanılmaz?
A) 36 Kuzey Paraleli
B) 42 Kuzey Paraleli
C) 26 Doğu Meridyeni
D) 45 Doğu Meridyeni
E) 28 Doğu Meridyeni

52. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumu dışında yer alır?
A) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B) Avrupa Kıtasına yakındır.
C) Petrol yatakları doğusunda yer alır.
D) Doğusu ile batısı arasında 76 dk. fark vardır.
E) İki önemli boğaz mevcuttur.

53. Türkiye’de dağların genelde güney yamaçlarının, kuzey yamaçlarından sıcak olmasının sebebi nedir?
A) Ülkemizin kuzey yarım kürede yer alması
B) Başlangıç meridyenin doğusunda olması
C) Akdenize komşu olması
D) Yüksek ve engebeli bir ülke olması
E) Jeopolitik yapısından dolayı

54. Fiziki coğrafya, dağları, tepeleri, akarsuları, gölleri vs. inceleyen coğrafyanın alt dalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi fizki coğrafyanın konusunu oluşturur?
A) Nüfus yoğunlukları.
B) Tarım faaliyetleri.
C) Akarsu ağları.
D) Ulaşım ve Turizm faaliyetleri.
E) Madenlerin işletilmesi.

55. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında alınacak tedbirlerden değildir?
A) Kat sayısını sınırlandırmak
B) Yerleşim yerlerini dağların tepesine kurmak.
C) Sağlam binalar inşa etmek
D) Kırıklı sahalardan uzak durmak.
E) Binaların temelini sağlam kayaçlar üzerine kurmak.

56. Aşağıdakilerden hangisi depremde en tehlikesiz yerlerden biridir?
A) Muş Ovası.
B) Erzincan Ovası.
C) iskenderun Körfezi.
D) Konya Ovası- Karaman Bölgesi.
E) Adapazarı Ovası.

57. Aşağıdaki ovalardan hangisi kıyı ovası değildir?
A) Bafra ovası.
B) Çukurova.
C) Malazgirt Ovası.
D) Çarşamba Ovası.
E) Silifke Ovası.

58. Çöküntü depremleri daha çok hangi kayaç türlerinin olduğu yerlerde görülür?
A) Platoluk alanlarda.
B) Ormanların geniş yer tuttuğu bölgelerde.
C) Geniş alanlarda
D) Karstik sahalarda
E) Çöküntü ovalarda.

59. Jeolojik devirlerden 1. ve 2. zamanda oluşmuş arazilerde deprem riski azdır. 3. ve 4. zamanda oluşan arazilerde deprem riski fazladır.
Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi deprem riskinin az olduğu bölgedir?
A) Konya bölümü
B) Güney Marmara
C) Taşeli Platosu
D) Mardin eşiği
E) Yıldız (ıstranca) dağları.

60. Türkiye’de yüksek düzlüklerin geniş yer kaplaması aşağıdaki olaylardan hangisine bağlanabilir?
A) Depremlerin yaygın oluşuna
B) Kıta oluşumuna (Epirojenez)
C) Karstik arazilerin yaygın olmasına
D) Dağ oluşumuna (Orojenez)
E) Buzulların etkisine

61. İç kuvvetler enerjisini yerin derinliklerinden (magma) alarak yeryüzünü şekillendirirler. İç kuvvetlerin süreleri birbirinden farklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü en hızlı şekillendiren iç kuvvettir?
A) Epirojenez
B) Orojenez
C) Volkanizma
D) Depremler
E) Kıvrılma

62. Deprem, volkanik faaliyetler ve kaplıcaların görüldüğü yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeraltı zenginliklerinin fazla olması.
B) Yükseltinin fazla olması.
C) Dış kuvvetler etkilidir.
D) Yer yapısı kırıklı ve genç bir yapıdadır.
E) Karstik arazilerdir.

63. Sularını okyanus bağlantılı deniz veya göllere gönderen akasulara açık havza, gönderemeyenlere kapalı havza denir.
Aşağıdakilerden hangisi bir kapalı havzadır.?
A) Dicle B) Çoruh C) Aras
D) Yeşil ırmak E) Sakarya

64. Bir akasuda merderesler oluşmaya başlamışsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Taşıma gücü artmıştır.
B) Boyu uzamıştır.
C) Aşındırma gücü artmıştır.
D) Derin vadilerden akmaya başlamıştır.
E) Hidroelektrik enerji potansiyeli artmıştır.

65. Akasular fiziksel ve kimyasal olmak üzere 2 çeşit aşındırma yaparlar.
Aşağıraki iklimlerden hangisinde kimyasal aşındırma fazladır?
A) Çöl İklimi.
B) Karasal iklim.
C) Ekvatoral iklim
D) Tundra iklimi.
E) Step (bozkır) iklimi.

66. Akarsuların hem aşındırma hem biriktirme yaptğı şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanyon vadi.
B) Seki (Taraça).
C) Kırgıbayır.
D) Şelale ve dev kazanları.
E) Peneplen araziler (Yontuk düzler)

67. Yeraltı sularındandır. En önemli özelliği sıcak olmasi ve fışkırarak çıkmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kaynak türüdür?
A) Karstik Kaynak.
B) Fay Kaynağı.
C) Artezyen Kaynak.
D) Gayzer Kaynağı.
E) Yamaç Kaynağı.

68. Suyla temas ettiğinde eriyen özellikteki kayaç-lara karstik (kalkerli) kayaçlar denir.
Karstik sahalar en fazla hangi bölgemizde yer alır?
A) Doğu Anadolu Bölgesi.
B) Marmara Bölgesi.
C) Karadeniz Bölgesi.
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi.
E) Akdeniz Bölgesi.

69. Aşağıdakilerden hangisi birikme sonucu oluşan karstik şekillerden değildir?
A) Sarkıt. B) Obruk. C Traverten.
D) Sütun. E) Dikit.

70. Ülkemizde akarsular az su taşımalarına karşılık enerji potansiyelleri fazladır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış rejiminin düzensiz olması.
B) Yükseltinin fazla olması.
C) Yeterince baraj olmaması.
D) Kayaçların geçirimsiz olması.
E) Farlı iklimlerin görülmesi.

71. Akarsularımızın akım durumları göz önüne alındığında, Doğu Anadolu bölgesindeki akarsuların ilkbahar ve yaz başlarında bol su taşımalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rejimin düzensiz olması.
B) Yükseltinin fazla olması.
C) Kar ve yağmur sularıyla beslenmesi.
D) Yatak eğiminin fazlalığı.
E) Havzalarının geniş olması

72. Aşağıdaki şekillerden hangisi eğimin fazla olduğu yerlerde görülür?
A) Çentik (kertik) vadi.
B) Menderes.
C) Birikinti konisi ve yelpazesi.
D) Delta ovası.
E) Tombolo.

73. Marmara bölgesinde bulanan kapıdağ yarımadası hangi dış kuvvetin sonucudur?
A) Rüzgar biriktirmesi.
B) Akarsu biriktirmesi.
C) Dalga aşırdırması.
D) Gel-git genliği.
E) Dalga biriktirmesi.

74. Ülkemizde akarsuların düzensiz bir rejime sahip olmalarının sebebi nedir?
A) Yarı kurak bir iklimin olması.
B) Kuzey- Güney genişliğinin kısa olması.
C) Yükseltinin fazla olması.
D) Ortadoğuya yakın olması.
E) Ekvatorun kuzeyinde olması.

75. Aşağıdaki şekillerden hangisi akarsu aşındırması sonucu meydana gelmemiştir?
A) Badlands.
B) Kum adacıkları.
C) Peribacası.
D) Peneplen.
E) Boğaz Vadi.

76. Ülkemizde buzul göllerin fazla olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırıklı yapının fazlalığı.
B) Akarsuların ülkemizde etkili olması.
C) Buzulların etkisinin yok denecek kadar az olması.
D) Başlangıç mediryeninin doğusunda yer almamız.
E) Tektonik yapının güçlü olması.

77. Aşağıdakilerden hangisi bir volkanik göldür?
A) Tortum.
B) Meke Tuzlası.
C) Van Gölü.
D) Abant.
E) Yedigöller.

78. Türkiye’de Karstik göllerin daha çok Akde-nizde toplanmasının sebebi nedir?
A) Güneyde yer alması.
B) Akdeniz ikliminin görülmesi.
C) Kalkerli (Karstik) sahaların fazlalığı.
D) Torosların yükseltisinin fazla olması.
E) Akarsuların kışın bol su taşıması.

79. Baraj göllerin yapılmasında amaç aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Erezyonu önlemek veya kontrol etmek.
B) Elektrik enerjisi elde etmek.
C) Tarım sahalarını sulamak.
D) Diğer ülkelere suyu satmak.
E) Taşkınları kontrol altına almak.

80. Büyük Çekmece, Küçük Çekmece gölleri oluşumlarına göre hangi gruba girer?
A) Heyelan set gölü.
B) Tektonik göl.
C) Kıyı Set gölü.
D) Volkan gölü.
E) Karstik göl.

81. Türkiye’de birden çok iklim çeşidi görül mektedir. Bu çeşitliliğin sebebi hangisi değildir?
A) Matematik konum.
B) Yükselti.
C) Özel konum.
D) Toprak türü.
E) Engebeli yapı.

82. Türkiye’de ortalama sıcaklıkların en fazla Akdenizde görülmesinin sebebi nedir?
A) Yükselti.
B) Enlem
C) Karstik yapı.
D) Engebeli oluşu.
E) Torosların yükseltisi.

83. Aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi dinamik kökenlidir?
A) Sibirya.
B) Ekvator.
C) Basra.
D) İzlanda.
E) Kutuplar

84. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi günlük ısı farkı sonucu oluşur?
A) Musonlar.
B) Meltemler.
C) Batı rüzgarları.
D) Alizeler.
E) Kutup rüzgarları.

85. Aşağıdakilerden hangisi artarsa rüzgarın hızı artar?
A) Basınç merkezleri arasındaki uzaklık.
B) Yükselti.
C) Basınç farkı.
D) Denizel etkinin artması.
E) Nem oranının yükselmesi.

86. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi ülkemizde etkili değildir? .
A) Lodos.
B) Karayel.
C) Samyeli.
D) Muson.
E) Yıldız.

87. Türkiye’deki yağışların dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) En az yağışı G.D.A. bölgesi alır.
B) Kış aylarında yağış olan yerler vardır.
C) D. Karadeniz en fazla yağış alan bölümdür.
D) Dağların kıyıya bakan yamaçları daha çok yağış alır.
E) Kışın en yağışlı bölgeler, Akdeniz, Ege ve Karadenizdir

88. İnsanların orman bölgelerin tahrip etmesi sonucu oluşan bozkırlara “Antropojenik” bozkır denir. Hangi bölgede bu tür bozkırlara rastlamak mümkündür?
A) Marmara.
B) Ege.
C) Karadeniz.
D) Akdeniz.
E) Doğu Anadolu.

89. Türkiye’de farklı bitki örtüsünün görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) İklim çeşitliliği.
B) Yeryüzü şekilleri.
C) Toprak.
D) Bakı.
E) Meridyen farkı.

90. Ormanlık yerlerde şeritler halinde ağaçsız bölge açılmasının sebebi nedir?
A) Tarla açmak.
B) Ormanın gür olmasını sağlamak.
C) Ulaşımı kolaylaştırmak.
D) Yangınların önlenmesi ve müdahale.
E) Piknik alanı açmak

91. Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu hızlandıran faktörlerden değildir?
A) İklim.
B) Ana kayacın durumu.
C) Yükselti.
D) Biyolojik faktörler.
E) Zaman faktörü.

92. Türkiye’de iklimi dikkate alırsak çay tarımı hangi toprak türünün üzerinde yapılır?
A) Terra- Rossa
B) Kestane renkli step toprakları
C) Çernezyum (Kara topraklar)
D) Laterit topraklar.
E) Podzol topraklar.

93. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yerli toprak değildir?
A) Podzol
B) Moren
C) Terra- Rossa
D) Rendzina
E) Çernezyumlar

94. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun artmasına sebep olmaz?
A) Endüstrinin gelişmesi.
B) Turizmin gelişmesi.
C) Ticaretin artması.
D) Mera hayvancılığı yapılması.
E) Geleneksel tarım yöntemleri uygulaması.

95. ülkemizde nüfusun önemli bir kısmı kıyılarda toplanmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklimin elverişli olması.
B) Balıkçılığın kıyıda gelişmiş olması.
C) Yerşekillerinin durumu.
D) Hayvancılığın gelişmiş olması.
E) Yağışın fazla olması.

96. Yayla, Mezra, Divan gibi yerleşmelerin köy lerden farkı nedir?
A) Nüfuslarının fazla olması.
B) Sürekli olmamaları.
C) Çok geniş bir alana yayılmış olmaları.
D) Ormanlık sahalarda yaygın olmaları.
E) Tarım ve hayvancılığın temel geçim kayneğı olması.

97. Türkiye’de en fazla göç veren bölgeleri ortak özelliği aşağıdakilerden hangi değildir?
A) Yeraltı zenginlikeri yeterli değildir.
B) Yerşekilleri engebelidir.
C) Tarım alanları yeterli değildir.
D) Endüstri gelişmemiştir.
E) Ticaret gelişmemiştir.

98. Ülkemizde nüfusun hızlı artmasının olum sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkınma hızı azalır.
B) Sanayide gerekli işgücü artar.
C) Demografik yatırımlar artar.
D) Tüketim artar.
E) Çevre sorunları artış gösterir.

99. Türkiye’de tahıl tarımına ayrılan saha ve üretim artarken halen dışarıdan tahıl almamızın sebebi nedir?
A) Kalkınma hızımızın artması.
B) Bizdeki tahılın kalitesiz olması.
C) Nüfus ve tüketimin artması.
D) Tahılımızın sağlıksız olması.
E) Fiyatının çok yüksek olması.

100. Sanayi tesisleri kurulurken hammaddeye yakınlığı dikkate alınır.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sanayi tesisleriyle paralellik gösterir?
A) Tütün
B) Zeytin
C) Buğday
D) Şeker Pancarı
E) İncir

101. Bazı ürünlerin üretimi ya devlet eliyle yada devlet kontrolünde yapılır.Aşağıdaki ürünlerin hangisi bu tanıma uyar?
A) Buğday
B) Zeytin
C) Mısır
D) Haşhaş
E) Arpa

102. Aşağıdakilerden hangisi yenilebilir enerji kaynakları sınıfına girmez?
A) Hidroelektrik
B) Jeotermal
C) Taş kömürü
D) Rüzgar
E) Güneş

103. Ülkemizde sanayi kollarının önemli bir kısmının Marmarada toplanmasının sebebi nedir?
A) Nüfusun fazla olması.
B) Eski bir başkent olması.
C) Jeopolitik önemi ve ulaşım yollarında olması.
D) Karadenize yakın olması.
E) Küçük bir bölge olması.

104. Kümes hayvancılığının büyük şehirler etrafında toplanma sebebi nedir?
A) Sağlık hizmetleri (Veteriner).
B) Tüketimin daha çok buralarda olması.
C) Büyükşehirlerin batıda olması
D) Depolama sistemlerinin iyi olması.
E) Sanayinin buralarda toplanması.

105. Ulaşım koşullarının zor olmasının sebebi nedir?
A) Pahalı olması.
B) Kalitesiz olması.
C) Eğitim seviyesinin düşük olması.
D) Engebenin fazla olmasından dolayı maliyetlerin yükselmesi.
E) Özel teşebbüs yol yapımına girmemesi.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
E D A C B D C D D B
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D D C B C B D E B B
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
C A E A B C B C D C
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
D B D B C D A A E D
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
C E B D A B A B C D
101 102 103 104 105
D C C B D

Rastgele Yazılar

kpss tarzında coğrafya soruları çözümleri coğrafya sorualrı cevapları 2 yazısına ait etiketler : , , ,
kpss tarzında coğrafya soruları çözümleri coğrafya sorualrı cevapları 2 yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.

Benzer yazılar

DMCA.com